PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN

Đây là phương pháp phát nguyện được Đức Phật mười phương ca ngợi, thâu nhiếp mọi pháp môn Đại Thừa, do Phổ Hiền Đại Bồ Tát tuyên thuyết trong kinh Hoa Nghiêm. Dễ thực hành nhưng lại giúp chúng ta đạt được công đức vô cùng khủng khiếp. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng : “…Nếu … Đọc tiếp PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN