NGHI THỨC PHÓNG SINH

0
11554

HƯỚNG DẪN PHÓNG SINH

Phóng sinh là một cách tạo phước hết sức phổ biến, đem lại công đức lớn lao với nhiều linh ứng vi diệu. Để thực hiện phóng sinh, bạn cần tìm mua những con vật sắp bị giết, dễ dàng gặp được ở ngoài chợ, mua chúng rồi thả vào môi trường an toàn. Một số lưu ý bạn cần nhớ khi phóng sinh :

  • Chọn những con vật khỏe mạnh, vì có nhiều con vật yếu, dù có thả về tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng bị chết.  Ưu tiên thả những loài sống dai như lươn, ốc, cá trê… Ưu tiên thả những con vật mang thai sắp sinh, vì thả một mà cùng lúc sẽ cứu được cả đàn con đông đảo
  • Chọn môi trường thả phù hợp, an toàn, nếu không chúng cũng bị chết, hoặc bị bắt lại. Bạn cần tìm hiểu kĩ loài vật mình định thả sống ở môi trường nào, nếu là loài thủy tộc thì cần biết chính xác chúng sống ở nước mặn, nước ngọt, hay nước lợ ? Nếu thả những loài như chó, mèo, trâu, bò, dê … thì cần tìm nơi nuôi chúng an toàn. Nếu không, ví như thả cá nước ngọt vào dòng nước lợ, nước mặn, chúng sẽ chết ngay, đó là vô ý sát sinh chứ không phải phóng sinh.
  • Không cần phóng sinh theo lịch cố định nào cả, ngày nào phóng sinh cũng tốt. Việc phóng sinh theo lịch sẽ khiến những kẻ trục lợi chờ đến ngày đó đánh bắt nhiều hơn để bán, một số kẻ khác thì chờ sẵn ở nơi thả để bắt lại các con vật.
  • Tránh mua ‘chim phóng sinh’ bán sẵn ở cổng chùa, vì chúng vốn tự do, vì có người mua phóng sinh nên chúng mới bị bắt. Việc mua chúng càng thúc đẩy người ta đi bắt nhiều hơn, lợi bất cập hại.
  • Trước khi thả, đọc NGHI THỨC PHÓNG SINH sau đây, công đức của bạn sẽ tăng gấp bội lần. Nhờ được nghe tụng niệm, hồi hướng công đức tụng niệm trong Nghi thức, mà những con vật đó sẽ mau thoát kiếp súc sinh, tăng trưởng phước duyên với Phật Pháp, tương lai sẽ bén duyên, tiến tu giải thoát, viên thành Phật Đạo. Chính vì vậy, công đức người phóng sinh trở nên vô biên vô lượng, sự linh ứng cũng rõ rệt hơn nhiều.
    Nghi thức phóng sinh này không nhất thiết phải đọc trước bàn thờ Phật, có thể linh hoạt đọc ngay ở nơi thả nơi bờ sông, ven hồ .v.v… và nếu thấy dài, bạn có thể linh hoạt cắt bớt một số phần, đọc thẳng đến phần Kệ Phóng Sinh.

NGHI THỨC PHÓNG SINH

Cúi đầu lạy Đức Như Lai
Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.
Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.
Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
( 3 lạy)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
(1 lạy)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
(1 lạy)
Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương
Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương
Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
(1 lạy)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát ! (1 lạy)

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)

Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn:
ÔM TU RÊ, TU RÊ, MA HA TU RÊ, TU TU RÊ, XOA HA (3 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:
ÔM SOA BA VA, SUT ĐA XA R’VA, ĐA R’MA, SOA BA VA SUT ĐA HAM (3 lần)

Tốc Tật Thành Tựu Nhất Thế Chân Ngôn:
ÔM TA TA TU, TI TI TI TI, TU TU TU TU, VĂC RA XĂC ĐÔ RĂC, HUM VAM HÔC, H’RỊT , HĂC HUM, PHẠT HUM (3 lần)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:
ÔM GA GA NA SAM BA VA, VĂC RA HÔC (3 lần)

Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn:
NAM MÔ BU PU RI, KA RI TA RI, TA THA GA TA DA (3 lần)

Phá Địa Ngục Chân Ngôn:
ÔM CHA LA TÊ GIA XOA HA (3 lần)

Giải Oán Kết Chân Ngôn:
ÔM SAN TA RA KA TA XOA HA (3 lần)

Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn :
ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA (3 lần)

Kết Đàn Chân Ngôn:
ÔM VĂC RA CHĂC C’RA HUM, RĂC HUM, VAM HÔC (3 lần)

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:
ÔM RAM (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

( Bạn có thể đọc chú Đại Bi theo video sau):

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau độ các chúng sanh,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được qua biển khổ,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục,
địa ngục liền mau tự tiêu diệt,
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.
Ngạ quỷ liền được tự no đủ,
Nếu con hướng về chúng Tu La,
Tu la tâm ác tự điều phục,
Nếu con hướng về các súc sanh,
súc sanh tự được trí huệ lớn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
( 7 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật ! (7 lần )
*******************

Nam-mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

NA MÔ RAT NA T’RA DA DA
NA MÔ A RI A
VA LÔ KI TÊ SOA RA DA
BÔ ĐI XAT TOA DA
MA HA XAT TOA DA
MA HA CA RU NI CA DA
ÔM. XA R’VA RA BA DÊ
XU ĐA NA ĐA XI A
NA MÔ X’KIT TOA
I MÔM A RI A
VA LÔ KI TÊ
SOA RA DA RĂM ĐA VA
NA MÔ NA RA KIN ĐI
H’RI MA HA VA ĐA XA MÊ
XA R’VA A THA ĐU SU BUM
A GIÊ DÂM
XA R’VA XA ĐA NA MA VA XA TOA
NA MÔ VA GA
MA VA ĐU ĐU TA ĐI A THA
ÔM A VA LÔ KI
LÔ CA TÊ. CA RA TÊ
Ê H’RI
MA HA BÔ ĐI XAT TOA
XA R’VA XA R’VA
MA LA MA LA
MA HI MA H’RI ĐA DÂM
CU RU CU RU CA R’MĂM
ĐU RU ĐU RU VA DA DA TÊ
MA HA VA DA DA TÊ
ĐA RA ĐA RA
ĐIA RI NI
SOA RA DA
CHA LA CHA LA
MA MA VA MA RA
MU C’TÊ LÊ
Ê HI Ê HI
SI NA SI NA
ẠC SÂM P’RA CHA LI
VA SA VA SÂM
P’RA SA DA
HU RU HU RU MA RA
HU RU HU RU H’RI
XA RA XA RA
SI RI SI RI
XU RU XU RU
BÔ ĐI DA BÔ ĐI DA
BÔ ĐA DA BÔ ĐA DA
MAI T’RI DA
NA RA KIN ĐI
Đ’ RI SI NI NA
PA DA MA NA XOA HA
XIT ĐA DA XOA HA
MA HA XIT ĐA DA XOA HA
XIT ĐA DÔ GHÊ SOA RA DA XOA HA
NA RA KIN ĐI XOA HA
MA RA NA RA XOA HA
SI RA SÂM A MU KHA DA XOA HA
XA R’VA MA HA A XIT ĐA DA XOA HA
CHĂC C’RA A XIT ĐA DA XOA HA
PA Đ’MA CA X’TA DA XOA HA
NA RA KIN ĐI VA GA RA DA XOA HA
MA VA RI SĂN CA RA DA XOA HA
NA MÔ RAT NA T’RA DA DA
NA MÔ A RI A VA LÔ KI TÊ
SOA RA DA XOA HA

ÔM XIT ĐAN TU MÂN T’RA
PA ĐA DA XOA HA ( 3 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !

PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ RA NI

NA MÔ BA GA GOA TÊ
TRAI LÔ KY A
P’RA TI VI SI S’TA DA BUT ĐA DA
BA GA GOA TÊ
TA ĐI A THA ÔM
VI SÔ ĐA DA VI SÔ ĐA DA
A SA MA SA MA
SA MAN TA GOA BA SA
S’PHA RA NA GA TI
GA HA NA SOA BA GOA
VI SUT ĐÊ
A BI SIN CHA TU MAM
SU GA TA GOA RA GOA CHA NA
AM RI TA A BI SÊ KAI
MA HA MAN T’RA PA ĐAI
A HA RA A HA RA
A DU SAM ĐA RA NI
SÔ ĐA DA SÔ ĐA DA
GA GA NA VI SU ĐÊ
US NI SA VI DA DA VI SUT ĐÊ
SA HA S’RA RA S’MI
SAM CHÔ ĐI TÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
A GOA LÔ KA NI
SAT PA RA MI TA
PA RI PU RA NI
SA R’GOA TA THA GA TA
MA TI ĐA SA
BU MI P’RA TI S’THI TÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
HÊ R’ĐA DA
A ĐI S’THA NA ĐI S’THI TA
MA HA MU Đ’RÊ
GOA J’RA KA DA
SAM HA TA NA
VI SUT ĐÊ
SA R’GOA GOA RA NA
A PA DA ĐU R’GA TI PA RI
VI SUT ĐÊ PRA TI
NI GOA R’TA DA
A DU SUT ĐÊ
SA MA DA A ĐI S’THI TÊ
MA NI MA NI MA HA MA NI
TA THA TA BU TA
KÔ TI PA RI SUT ĐÊ
VI S’PHU TA BUT ĐI
SUT ĐÊ
DA DA DA DA
VI DA DA VI DA DA
S’MA RA S’MA RA SA R’GOA
BUT ĐA A ĐI S’THI TA
SUT ĐÊ
GOA J’RI GOA J’RA GA R’BÊ
GOA J’RAM BA GOA TU
MA MA SA RI RAM
SA R’GOA SAT TOA NAM
CHA KA DA PA RI
VI SUT ĐÊ SA R’GOA
GA TI PA RI SUT ĐÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
SIN CHA MÊ
SA MA SOA SA DAN TU
SA R’GOA TA THA GA TA
SA MA SOA SA
A ĐI S’THI TÊ
BUT ĐI DA BUT ĐI DA
VI BUT ĐI DA VI BUT ĐI DA
BÔ ĐA DA BÔ ĐA DA
VI BÔ ĐA DA VI BÔ ĐA DA
SA MAN TA PA RI SUT ĐÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
HÊ R’ĐA DA
A ĐI S’THA NA ĐI S’THI TA
MA HA MU Đ’RÊ XOA HA

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba- la- mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ – tưởng – hành – thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn- nhĩ – tỷ -thiệt- thân -ý, vô sắc- thanh –hương- vị- xúc – pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba- la -mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba- la -mật đa cố, đắc A -nậu –đa- la –Tam- miệu- Tam- bồ- đề.
Cố tri Bát nhã Ba- la -mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba-la- mật đa chú, tức thuyết chú viết:
GA TÊ, GATÊ, PA RA GA TÊ, PA RA SĂM GATÊ, BÔ ĐI XOA HA ( 3 lần )

VĂN PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN THẬP HẠNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !(1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)
Con xin đem tấm lòng thành
Vô biên tha thiết, trời xanh thấu cùng
Dưới chân Từ Phụ bao dung
Phát lên lời nguyện vô cùng vô biên (1 lạy)

Nguyện rằng Chư Phật thiêng liêng
Mười phương quá khứ, hiện tiền, vị lai
Con xin lễ kính các Ngài
Trọn tâm tha thiết, chẳng phai nhạt lòng (1 lạy)

Nguyện con ngữ ý sạch trong
Ngợi ca cùng tột Đức – Công sâu dày
Mười phương Đức Phật xưa nay
Vô biên Trí – Hạnh , lớn thay không cùng. (1 lạy)

Nguyện đem bảo vật cúng dường
Tòa sen , đèn lọng, hoa hương ..v.v… vô vàn
Con dâng cúng Phật hân hoan
Dù cho thịt nát, xương tan cũng đành
Pháp cúng dường – không gì sánh :
Y theo Chánh Đạo, thực hành thâm sâu.
Trọn nên Phật Quả nhiệm màu
Độ sinh vô lượng, vẹn câu “cúng dường”.(1lạy)

Nguyện bao lầm lỗi còn vương
Đem ra sám hối , triệt đường si mê
Vô biên tội – chướng nặng nề
Quyết tâm trừ diệt, trăm bề sạch trong. (1 lạy)

Nguyện trong khắp cõi hư không
Thấy nghe công đức, khởi lòng hân hoan
Trên của Phật – Thánh, dưới phàm
Trọn tâm tùy hỉ, vô vàn vô biên. (1 lạy)

Nguyện khi thời khắc thiêng liêng
Thế Tôn thành Đạo, con liền thiết tha
Quỳ dâng muôn vạn thiên hoa
Khẩn xin Phật thuyết bao la Pháp màu. (1 lạy)

Nguyện khi Phật trụ đã lâu
Người toan thị hiện vào sâu Niết Bàn.
Con liền khẩn thiết xin van
Thỉnh Phật trụ thế muôn ngàn lâu xa. (1 lạy)

Nguyện bao Hạnh – Trí mênh mang
Của mười phương Phật, vô vàn kiếp tu
Con xin học tập, cho dù
Nát thân, bỏ mạng, quyết tu cho thành. (1 lạy)

Nguyện khắp tất thảy chúng sanh
Muôn sai vạn khác, quẩn quanh luân hồi
Vô biên kiếp cũng không thôi
Con xin cung phụng, đắp bồi Đạo tâm
Độ tất cả thóat trầm luân
Thành ngôi Chánh Giác, muôn phần an nhiên.
(1 lạy)

Nguyện bao công đức kể trên
Con đem phước báu vô biên xin dành
Hồi hướng khắp nẻo chúng sanh
Trọn nên Phật Quả, trọn thành Pháp thân. (1 lạy)

Phổ Hiền mười nguyện Thánh nhân
Xin vô lượng kiếp quyết tâm phụng trì.
Hư không cùng tận, có khi
Còn mười nguyện đó chẳng khi nào dừng.
Thân – khẩu – ý nghiệp chẳng ngưng
Nối nhau không hở trong từng phút giây.
Vĩnh viễn chẳng thể lung lay
Xin trên Tam Bảo chứng ngay lòng thành. (1 lạy)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)


KỆ PHÓNG SINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ! 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ! 

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ! 

NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TAM BẢO !  

Dương chi tịnh thủy,
Biến sai tam-thiên,
Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,
Pháp-giới quảng tăng diên,
Diệt tội tiêu khiên,
Hỏa-diệm hóa hồng-liên.

Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát.
(3 lần, 1 lạy)
Nam-mô Thường Trụ Thập Phương Phật. (1 lạy )
Nam-mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.(1 lạy )
Nam-mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.(1 lạy )

KỆ GIẢI NGHIỆP

Chúng sinh đây có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
Các ngươi trước lòng trần tục lắm
Nên kiếp nầy chìm đắm sông mê
Bấy lâu chẳng biết tu trì
Gây bao tội ác lại về mình mang
Sống đọa đầy chết thường đau khổ
Lông, da, sừng có đỡ được đâu
Dù là bay trước, lặn sau
Lưới, dây, tên bắn, lưỡi câu thả mồi
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khóc ai thương
Nằm trên dao thớt là thường
Hồn còn phảng phất nấu rang xoong rồi
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
May sao nhờ các bậc thiện nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân
Ðến đây lại được nhờ ân Pháp mầu.
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng:

Chúng sanh Quy Y Phật
Chúng sanh Quy Y Pháp
Chúng sanh Quy Y Tăng
Chúng sanh Quy Y Phật không đọa địa ngục
Chúng sanh Quy Y Pháp không đọa ngạ quỷ
Chúng sanh Quy Y Tăng không đọa bàng sanh
Chúng sanh Quy Y Phật rồi
Chúng sanh Quy Y Pháp rồi
Chúng sanh Quy Y Tăng rồi

Quy rồi tội chướng sạch băng
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi
Phát tâm tu sau rồi được hưởng
Về Phương Tây sung sướng đời đời
Lên tòa sen hưởng thảnh thơi
Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh
Cùng nhau dốc một lòng thành
Cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân.

BÀI TÁN LỄ CẦU VÃNG SINH

A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ( 1 lạy )

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !   ( ít nhất 48 câu)

*Bạn có thể niệm Phật theo bài nhạc sau :

CHÚ VÃNG SINH

NAM MÔ A MI TA BA DA.
TA THA GA TA DA. TA ĐI A THA:
AM RI TÔT BA VÊ
AM RI TA SIT ĐAM BA VÊ
AM RI TA VI C’RAN TÊ
AM RI TA VI C’RAN TA
GA MI NI, GA GA NA
KỊT TI KA RÊ. XOA HA (3 lần)

Bổ Khuyết Chân Ngôn
ÔM HU RU HU RU GIA GIA MU KHÊ XOA HA
( 7 lần)

Con nguyện hồi hướng công đức tụng niệm này đến tất cả chúng sinh đây, nguyện cho chúng sinh đây được tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh các phiền não, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, thân tâm thường an lạc, mau thoát kiếp súc sinh, mau sinh Tịnh Độ, mau viên thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh.

TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát Vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại-chúng, nhất thiết vô ngại.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận