NGHI THỨC TRÌ TỤNG DIỆT ĐỊNH NGHIỆP ĐÀ RA NI – SÁM HỐI DIỆT NGHIỆP.

2
15331

Để giúp bạn có thể làm tiêu trừ Nghiệp chướng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, đặc biệt với những người bệnh, hay đang gặp khó khăn, ngặt nghèo, bế tắc… đang cầu một lối thoát. Hoặc đang muốn sám hối cho tiêu nghiệp của một số việc sai lầm trong quá khứ, hoặc dành cho những bạn muốn thay đổi vận mạng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh lại bùng phát hiện nay, Quang Tử xin giới thiệu :
NGHI THỨC TRÌ TỤNG DIỆT ĐỊNH NGHIỆP ĐÀ RA NI – SÁM HỐI DIỆT NGHIỆP

Như tên gọi đã thể hiện, Nghi thức này gồm 2 phần : trì tụng thần chú Diệt Định Nghiệp của Địa Tạng Bồ Tát và Sám hối theo hướng dẫn của Đức Phật trong kinh Kim Quang Minh, kết hợp cả trì chú và sám hối để tạo ra công năng diệt trừ nghiệp chướng cực kì mạnh mẽ.
Bạn có thể hành trì Nghi thức này với 2 cấp độ :
Cấp độ 1 : LINH HOẠT
Bất kể ngày tháng nào, giờ giấc nào, bạn chỉ cần trang phục chỉnh tề, tìm một nơi yên tĩnh, không bị làm phiền, ngồi và đọc theo video (hoặc đi, đứng, không được nằm trừ khi bị bệnh)
Đọc tụng được bao nhiêu lâu 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, 1 tiếng …tùy bạn linh hoạt sắp xếp.

Cấp độ 2 : VIÊN MÃN
Ở cấp độ này sẽ khó hơn nhiều, tất nhiên công năng diệt trừ nghiệp chướng sẽ được tăng lên nhiều lần, sự linh ứng cực kì mạnh mẽ. Bạn cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các yêu cầu sau:
– Đúng vào ngày 14 hoặc 28 âm lịch hàng tháng, cả ngày phải ăn chay, kiêng hành – tỏi – hẹ – kiệu – củ nén hoàn toàn. Giữ nghiêm 5 giới cư sĩ : không sát sinh, không trộm cướp, không vọng ngữ-ác khẩu, không tà dâm, không rượu bia (cũng như các chất gây nghiện) Riêng vợ chồng kiêng gần gũi.
– Trong ngày 14 hoặc 28 đó, nội trong ngày phải đọc đủ ít nhất 1000 biến Diệt Định Nghiệp (video này là 1080 biến) Đặc biệt nếu ai có thể tụng đến 10 000 biến thì vi diệu vô cùng. Còn vì sao phải là ngày 14 hoặc 28, đó là bí mật, Quang tử sẽ không nói rõ.
– Trước khi tụng cần tắm rửa sạch sẽ, trang phục chỉnh tề.
– Tùy lòng thành mà cúng dường hương hoa, phẩm vật lên tôn tượng Phật – Bồ Tát.
– Chắp tay thành kính, quỳ tụng trước tôn tượng (hoặc tranh ảnh) Phật – Bồ Tát ở chùa hay ở nhà đều được, nếu có tượng Địa Tạng Bồ Tát thì càng tốt. Nếu không thể có, bạn có thể nhìn vào hình Phật- Bồ Tát trong video mà hướng tâm.
– Khi sám hối, cần thành khẩn nhớ nghĩ đến những tội lỗi đã phạm mà ăn năn, hối hận, nguyện lòng chừa bỏ.

Nếu như bạn đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đọc tụng, hoặc vui lòng mở video và đọc theo, hoặc đọc theo Nghi thức phía dưới:

 

Cúi đầu lạy Đức Như Lai

Mười phương Pháp giới  không ai sánh bằng.

Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.

Hóa thân vô lượng  nhọc nhằn độ sinh.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

( 3 lạy)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật!

(1 lạy)

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!

(1 lạy)

Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai !       

 (1 lạy)

Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương

Như Lai !  (1 lạy)

Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương

Như Lai !   (1 lạy)

Nam Mô Đa Bảo Như Lai !

(1 lạy)

Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai !

(1 lạy)

Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai !

(1 lạy)

Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai !

(1 lạy)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !

(1 lạy)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát !

(1 lạy)

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !

(1 lạy)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !

(1 lạy)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát !

(1 lạy)

Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát !

(1 lạy)

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo !  

 (1 lạy)

 Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn:

ÔM TU RÊ, TU RÊ, MA HA TU RÊ, TU TU RÊ, XOA HA (3 lần)

 

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:

ÔM SOA BA VA, SUT ĐA XA R’VA, ĐA R’MA, SOA BA VA SUT ĐA HAM (3 lần)

 

Tốc Tật Thành Tựu Nhất Thế Chân Ngôn:

ÔM TA TA TU, TI TI TI TI, TU TU TU TU, VĂC RA XĂC ĐÔ RĂC, HUM VAM HÔC, H’RỊT , HĂC HUM, PHẠT HUM (3 lần)

 

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:

ÔM GA GA NA SAM BA VA, VĂC RA HÔC (3 lần)

 

Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn:

NAM MÔ BU PU RI, KA RI TA RI, TA THA GA TA DA (3 lần)

 

Phá Địa Ngục Chân Ngôn:

ÔM CHA LA TÊ GIA XOA HA (3 lần)

 

Giải Oán Kết Chân Ngôn:

ÔM SAN TA RA KA TA XOA HA (3 lần)

 

Kết Đàn Chân Ngôn:

ÔM VĂC RA CHĂC C’RA HUM, RĂC HUM, VAM HÔC (3 lần)

 

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:

ÔM RAM (3 lần)

________________________

 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !

(3 lần)

 

Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni :

ÔM (Pờ) RA MA NI ĐA NI XOA HA

(1080 câu hoặc tùy tâm)

_______________________

SÁM HỐI

(Trích kinh Kim Quang Minh, phẩm Diệt Trừ Nghiệp Chướng – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ bày phương thức sám hối)

“…Con xin quy mạng kính lạy chư vị Thế Tôn hiện tại mười phương, những đấng đã chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp nhiệm mầu, bánh xe chánh pháp chói sáng, mưa nước Pháp vĩ Đại, gióng trống Pháp vĩ Đại, thổi loa Pháp vĩ Đại, dựng cờ Pháp vĩ Đại, cầm đuốc Pháp vĩ Đại, vì lợi ích yên vui cho chúng sinh mà thường thực thi pháp thí, dạy dỗ cho những kẻ mê mờ bước tới, làm cho họ được quả báo vĩ đại, thường lạc.

Chư vị Thế Tôn như vậy, con xin đem cả thân miệng ý mà cúi đầu quy mạng kính lạy. Chư vị Thế Tôn như vậy đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết thiện nghiệp, ác nghiệp của chúng sinh.

Từ vô thủy đến giờ, con xuôi theo dòng nước tội ác mà cùng chúng sinh tạo ra nghiệp chướng, bị tham sân si buộc chặt. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng, khi chưa biết thiện – ác, thì con do thân miệng ý mà làm năm tội vô gián: là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Phật Pháp, phá Tăng hòa hợp, hại A la hán, hại cha hại mẹ.

Con do thân ba ( sát sinh, trộm cắp, tà dâm ), miệng bốn ( nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác), ý ba ( tham, sân, si) mà làm mười ác nghiệp, bằng cách tự làm, bảo người làm, thấy người làm mà mừng theo.

Đối với người hiền, con phỉ báng ngang ngược, dụng cụ cân lường thì dối trá, cho tà là chánh, đem ẩm thực phẩm xấu mà cho người; đối với cha mẹ nhiều đời ở trong sáu đường thì con tàn hại; đối với tài vật của Tháp, của Tăng bốn phương, của Tăng hiện diện, con trộm cướp, tự do sử dụng; đối với giới pháp và giáo pháp của đức Thế Tôn, con không thích tuân thủ phụng hành, sư trưởng huấn dụ cũng không thuận theo, thấy ai đi theo cỗ xe Thanh Văn, cỗ xe Độc Giác, cỗ xe Đại Thừa, thì con nhục mạ, quấy phá.

Thấy ai hơn mình, con liền ganh ghét, pháp thí, tài thí con tiếc lẫn cả, con để vô minh ngăn che, tà kiến mê hoặc, con không tu nhân lành mà lại tăng thêm nhân ác. Con phỉ báng đến cả chư vị Thế Tôn, pháp thì con nói là phi pháp, phi pháp thì con nói là pháp .v.v…

Bao nhiêu tội lỗi như vậy, chư vị Thế Tôn đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết, nên ngày nay con xin quy mạng kính lạy. Đối trước chư vị Thế Tôn, con không dám che giấu.

Tội chưa làm thì con không dám làm, tội đã làm thì con xin sám hối. Những nghiệp chướng đáng sa vào sáu đường tám nạn mà con đã làm, những nghiệp chướng mà hiện con đang làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Những báo chướng của những nghiệp chướng ấy, con nguyện vị lai khỏi phải lãnh chịu.

Tựa như các vị Đại Bồ Tát quá khứ tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.

Tựa như các vị Đại Bồ Tát vị lai tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối cả, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.

Tựa như các vị Đại Bồ Tát hiện tại tu hành Bồ Đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa…”

(chân thành quỳ lạy sám hối)

PHÁT NGUYỆN GIỮ GIỚI HẠNH THANH TỊNH

” Con nguyện từ nay đến vô lượng kiếp sau, dù sinh về cảnh giới nào đều dốc lòng đem thân- khẩu- ý về nương nơi giới luật của Phật dạy, từ giới cư sĩ cho đến giới Bồ Tát, tâm tâm niệm niệm nối nhau quyết không chiều theo tập khí xấu ác, phiền não tham, sân , si, mạn, nghi, tà kiến… chỉ thuần khao khát sống trong giới hạnh thanh tịnh của Phật, như người sắp chết khát mong đến được dòng suối mát, như kẻ sắp chết rét khao khát ở bên bếp lửa ấm áp.

Nguyện cho mọi thân – khẩu – ý con luôn thanh tịnh trong giới hạnh của Phật một cách tự nhiên, thuần thục như hơi thở, kiên định không gì ngăn trở được, không gì phá hoại được.

Nguyện kiếp kiếp nối nhau như thế cho đến khi thành Phật, con luôn viên mãn được Trì Giới Ba La Mật, niệm niệm nhiếp trong giới hạnh của Phật mà không thấy có người trì giới, không thấy giới, vì tất cả hư huyễn, bất khả đắc vậy.”

 

Bổ Khuyết Chân Ngôn :

ÔM HU RU HU RU GIA GIA MU KHÊ XOA HA

 (7 lần)

 

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát Vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại-chúng, nhất thiết vô ngại.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thuy Ngan Tran Thi
Khách
Thuy Ngan Tran Thi
1 năm trước

Những bài pháp và cách giải nghiệp của Quang Tử rất hay ạ !